فروشگاه

چرخ گوشت
توضیحات:
عایق بندی اجزای الکتریکی  بدنه المنیومی الکترو موتور
قطعات مرتبط با گوشت از استیل نگیر ۳۰۴
بدنه سینی و شاسی دستگاه از استیل نگیر ۳۰۴
طراحی بر اساس استاندارد های ایمنی و بهداشت

مزایا:
رعایت اصول بهداشتی
سهولت در شستشو
سهولت در بازو بسته شدن
افزایش عمر الکتروموتور
گارد استیل جهت جلوگیری از ورود دست به گلگی چرخ گوشت
طراحی مهندسی جهت جلوگیری از سایش انتهای ماردون

× WhatsApp