فروشگاه

مشخصات:
در سایز های ۸۶ و ۷۰

تماما ساخته شده ازورق و پروفیل استیل نگیر
گردش دورانی دستگاه جهت تخلیه اساسنو عدم ضایعات برنج

× WhatsApp